PRIMA reality

Ako postupovať pri predaji bytu: 

 

Overenie nehnuteľnosti.

Overuje sa pravdivosť, či je predávajúci skutočným vlastníkom alebo spoluvlastníkom predávanej nehnuteľnosti, či  nehnuteľnosť   nie je zaťažená nejakou ťarchou, záložným právom, vecným bremenom,  či na LV nie je plomba, o ktorej sa predávajúci nezmienil.  Spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti tiež môže čo to napovedať o predávajúcom.
 

 Príprava dokumentov.  

Zmluva o výhradnom sprostredkovaní realitných služieb   (uzatvorená v zmysle § 642 a nasl. Obchodného zákonníka). V tejto zmluve sa predávajúci zaväzuje, že na vyzvanie realitnej kancelárie uzatvorí kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť v dohodnutej cene a dohodnutom termíne.

Dohoda o zložení depozitu.  Kupujúci skladá depozit - časť kúpnej ceny, ktorá sa v okamihu podpisu riadnej kúpnej zmluvy započítava s kúpnou cenou.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Záväzok budúceho predávajúceho a budúceho kupujúceho uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť. Prílohou k budúcej kúpnej zmluve je riadna kúpna zmluva.

Kúpna zmluva, povinnosť predávajúceho nehnuteľnosť odovzdať a povinnosť kupujúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Zmluva  má mať zákonom určené náležitosti, ak by niektoré z nich v zmluve chýbali, kataster môže vklad prerušiť alebo v prípade podstatných nedostatkov úplne zamietnuť.   V prípade budúceho súdneho sporu, súd prihliada vždy na to, čo je uvedené v kúpnopredajnej zmluve, preto je kúpna zmluva  najdôležitejším dokumentom.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je písomný dokument účastníkov zmluvy, v  ktorom účastníci navrhujú, aby katastrálny úrad rozhodol o povolení vkladu do katastra nehnuteľností vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti. K návrhu sa prikladá určený počet overených kúpnych zmlúv, vyhlásenie správcu a správne poplatky.    Návrh na vklad sa v jednej kópii si ponechá kataster a ostatné kópie sa  podateľni  katastra opečiatkujú s vyznačením dátumu a presnej hodiny doručenia návrhu na vklad, vyznačia počet predložených príloh a čísla konania.

Vyhlásenie správcu.

Vyhlásenie správcu je povinnou prílohou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru (resp. kúpnej zmluvy). V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa od vlastníka bytu vyžaduje, aby pred prevodom svojho bytu, resp. nebytového priestoru na inú osobu úplne vyrovnal všetky svoje záväzky voči správcovi.

Správca nevydá potvrdenie, pokiaľ vlastník nemá vyplatené všetky svoje záväzky voči správcovi. Tým sa zamedzuje tomu, aby vlastníkovi, ktorý byt prevádza na inú osobu, zostali na konte nedoplatky z predchádzajúcich ročných vyúčtovaní zálohových platieb. Správca je povinný vyhotoviť vlastníkovi bytu na požiadanie vyhlásenie, v ktorom konštatuje, že k určitému dátumu nemá vlastník nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

Správne poplatky.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je spoplatnený sumou 66,- Eur bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti. V prípade elektronického podania tohto návrhu sa platí poplatok 33,- Eur.

V prípade, že účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada o urýchlené rozhodnutie o vklade do 15 dní, výška poplatku predstavuje sumu 266,- Eur.

Ak účastník podá návrh na vklad do katastra elektronicky, vyberá sa poplatok vo výške 130 Eur. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad.

Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.

Vyhľadávanie
Informácie
Obchodné podmienky Obchodné podmienky   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY poskytovania realitných služieb...
Reklamačný poriadok REKLAMAČNÝ PORIADOK PRIMA reality s.r.o. PRIMA reality s.r.o., IČO: 45 877 645, so...
Partneri Partneri
Certifikáty      
Daň z predaja Daň z predaja Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti:  Od 1. januára 2011 platí, že...
Platba v hotovosti Platba v hotovosti. Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon...
Potrebné doklady   Potrebné doklady pri predaji: ...
Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku Kúpa nehnuteľnosti v Chorvátsku. Dane a poplatky pri kúpe...
Predaj bytu Ako postupovať pri predaji bytu:    Overenie nehnuteľnosti....
Odmena za informáciu   Odmena za informáciu: Ponúkame možnosť zárobku za informáciu: I...
Kariéra - spolupráca   Kariéra - spolupráca   Spolupráca s...
Povinnosti pri prenájme bytu POVINNOSTI PRI PRENÁJME BYTU Povinnosť registrácie Ak daňovník prenajme na...
Ponuka - služby Ponuka Služby   Ponúkame kompletný právny...
Partneri
reklama
reklama
reklamareklama
reklama